FES-TE SOCI
loading

Política de vendes i devolucions

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ,
VENDES I DEVOLUCIONS DE CENTRE ÈGORA

Aquestes Condicions Generals s’estableixen entre:

D’una banda, la societat IGE BCN SLU, gestora del centre esportiu ègora | OLÍMPICS, amb domicili fiscal al Pau Vila n. 13-15 1r 3a, 08174 de Sant Cugat del Vallès, ​​i CIF B61355616 (d’ara endavant, IGE BCN).

I, per altra banda, la persona física que faci una sol·licitud de contractació (d’ara endavant, el CLIENT).

Les presents condicions de contractació (d’ara endavant també referides com a «CONDICIONS
D’INSCRIPCIÓ ONLINE DE L’ALTA») regulen la contractació online per inscriure’s com a client a ègora | OLÍMPICS, o per comprar o fer reserves a la present web.

L’acceptació de les presents condicions per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui inscriure online com a CLIENT, o perquè pugui comprar o reservar places, juntament amb l’acceptació de la política de privacitat (totes elles referides conjuntament com a «CONDICIONS»).

Les condicions vàlides aplicables són les que figuren publicades a cada moment a la web, i a les quals en tot moment l’usuari pot accedir lliurement i gratuïtament i emmagatzemar-les, imprimir-les i/o reproduir-les des del seu ordinador, de manera fàcil, permanent i directa.

INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ ONLINE DE L’ALTA

Només poden contractar online l’alta com a CLIENT persones majors d’edat i amb capacitat suficient per celebrar contractes. IGE BCN es reserva la facultat de fer aquesta comprovació i d’exigir la signatura d’autorització per a la inscripció del menor d’edat per part dels progenitors
o tutors legals. La durada de la contractació com a CLIENT cobreix el període pel qual satisfà el rebut i es prorroga indefinidament per períodes successius iguals, llevat que el CLIENT causi baixa seguint els requisits exigits a aquest efecte en les condicions generals d’inscripció.

El pagament de la quota serà amb la periodicitat contractada (mensual). El pagament de les compres o reserves fetes en aquest web es farà mitjançant targeta bancària VISA o MASTER CARD.

Tots els rebuts posteriors al primer pagament seran domiciliats pel banc. Per això cal que ens faciliti les dades del compte bancari IBAN on domiciliar els rebuts i la signatura del corresponent document SEPA.
Un cop el CLIENT ha realitzat l’alta online, haurà d’acudir a la recepció d’ègora | OLÍMPICS per finalitzar els tràmits complementaris que us permetin l’accés a les instal·lacions des del mateix dia de l’alta online com, a títol d’exemple, per configurar-ne l’accés, fer entrega de la polsera/carnet o per a la signatura del document d’autorització de domiciliació bancària.

QUI POT CONTRACTAR, COMPRAR O FER RESERVES? QUINES DECLARACIONS I RESPONSABILITATS ASSUMEIX?

La contractació online es destina a consumidors finals residents al territori espanyol, per al consum propi del CLIENT o de les persones en nom de les quals el CLIENT ha estat legalment autoritzat per actuar, segons s’estableix al Reial Decret Legislatiu 1/ 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Per tant, se n’exclou la contractació per a no consumidors finals.

En conseqüència, queda totalment prohibida la revenda o la cessió dels serveis contractats a través de la web. Igualment, la posició que ocupa l’usuari al contracte electrònic d’alta online com a CLIENT no es podrà cedir ni transmetre, ni totalment ni parcialment, a un tercer sense el consentiment previ d’ IGE BCN SLU. El CLIENT que contracta online l’alta com a CLIENT assumeix i accepta en aquest moment que:

– La contractació la fa lliurement, i prèviament i degudament informat de les condicions.
– Declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les condicions en contractar de forma online.
– Declara i assumeix, sota la seva única responsabilitat, que les seves condicions físiques i de salut són aptes per fer activitats físiques i/o esportives,
– Coneix i accepta totes les condicions i es compromet a respectar-les, sabent que
l’incompliment de les mateixes comporta, en conseqüència, la baixa com a CLIENT.
– Accepta, de forma expressa i sense excepcions des de la llibertat i l’autonomia de la seva voluntat, que l’accés a la web i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat i que es fa responsable del compliment dels compromisos assumits al/s contracte/s electrònic /s que subscriu.

COM ES POT CONTRACTAR ONLINE L’ALTA?

Si es vol contractar online l’alta com a CLIENT, cal omplir el formulari amb la informació que sigui requerida. Si es facilita informació errònia o falsa respecte de l’usuari que es vol donar
d’alta com a CLIENT, ègora | OLÍMPICS es reserva la facultat de resoldre el contracte, atès que s’ha basat en unes dades errònies o falses.
L’accés i l’ús de la web és completament lliure i gratuït per als usuaris. L’usuari que vulgui contractar online l’alta com a CLIENT, a més de conèixer i acceptar les condicions, haurà
d’emplenar el formulari d’alta online que s’incorpora a aquest efecte en el procés de
contractació online. Les dades personals sol·licitades en aquest formulari, així com qualsevol altra dada sol·licitada durant el procés de contractació online estan subjectes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

DRET DE DESISTIMENT

Si un cop rebuda pel CLIENT la confirmació que és CLIENT mitjançant l’enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat, el CLIENT vol desistir de la contractació sense necessitat de justificació, té dret a fer-ho a un termini de fins als quinze (15) dies naturals següents a la recepció de la confirmació esmentada.

El client que vulgui exercir el dret a desistir del contracte, ho ha de notificar a través d’una declaració inequívoca. Podrà fer-ho enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «Desistiment del contracte d’alta en línia com a client» a l’Atenció al Client per correu electrònic a info@egora.cat, indicant les dades identificatives del contracte i dels contractants.

Podrà utilitzar també el model de formulari de desistiment que figura al final d’aquesta clàusula, encara que el seu ús no és obligatori.

El desistiment a la contractació respectant el que estableixen aquestes condicions no
comportarà cap penalització a càrrec del CLIENT, si bé haurà d’assumir el cost de les despesesen què hagi incorregut pel seu compte.

No tindrà dret a desistir del contracte el CLIENT que, dins del període dels 15 dies atorgats, comencés a gaudir dels serveis d’ègora | OLÍMPICS.
En cas que el motiu de desistiment sigui no poder gaudir del servei per causes imputables al centre, es retornaran els diners o es quedaran a la fitxa de l’usuari com a saldo a gaudir amb serveis futurs.

Les devolucions que compleixin totes les condicions esmentades es realitzaran en un termini màxim de 15 dies laborables i en la mateixa forma de cobrament.

MODEL DE FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE DESISTIMENT (NOMÉS HA DE EMPLENAR I ENVIAR EL PRESENT FORMULARI SI VOL DESISTIR DEL CONTRACTE)

Avís: – Només heu d’emplenar i enviar aquest formulari a info@egora.cat si voleu desistir del contracte.
A l’atenció d’ègora | OLÍMPICS, on em vaig donar d’alta com a client a través de la Contractació Online.

Jo,………………………………………………………………………. , amb D.N.I. nombre ……………………. i domicili a la ciutat de …………………. , carrer…………………………………… , número ………., pis …, porta …… , per la present els comunico que desisteixo del meu contracte de prestació de serveis subscrit el dia ….. 00/00/0000, en virtut del qual em vaig inscriure com a client de l’ègora | OLÍMPICS indicat a l’encapçalament d’aquest document. I perquè consti, als efectes oportuns, signo aquest document en el lloc i la data indicats a continuació.

Ciutat: , a de de 20

Signatura:

ADMISSIÓ COM ABONAT

IGE BCN, societat gestora d’ègora | OLÍMPICS, es reserva el dret d’admissió pel que fa a l’acceptació d’una sol·licitud d’adhesió d’un candidat a ABONAT a ègora | OLÍMPICS. Un cop aquesta sol·licitud d’adhesió és acceptada per ègora | OLÍMPICS, començarà a ser vigent un cop satisfets tots els pagaments i requeriments administratius.

En arribar aquest moment, ègora | OLÍMPICS emetrà la corresponent polsera/carnet individual i intransferible a l’ABONAT, que s’habilitarà per disposar de tots els drets i privilegis de la modalitat de quota escollida i que esdevindrà el seu passi per accedir al centre esportiu.

L’acceptació per part de l’empresa prestatària de serveis d’ègora | OLÍMPICS d’una petició d’ABONAT es considerarà un acord contractual entre ègora | OLÍMPICS, el director/a i el candidat, en els termes, les condicions i els reglaments que s’exposen a continuació.

L’adhesió al centre és personal i intransferible i aquesta no es pot atribuir, transferir o utilitzar de cap altra manera.

GENERAL

En cas de descobrir que l’ABONAT, candidat o de dret, hagi facilitat informació fraudulenta o errònia deliberadament per aconseguir un benefici o un estalvi, ègora | OLÍMPICS es reserva el dret d’obrar en conseqüència.
En cas d’incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb ègora | OLÍMPICS en concepte de pagament de les quotes mensuals o qualsevol altra obligació d’aquesta índole, ègora | OLÍMPICS es reserva el dret d’emprendre les accions oportunes per al restabliment del deute contret ja sigui per ell o per mitjà de tercers habilitats legalment per fer-ho. L’ABONAT es responsabilitzarà dels pagaments de les quotes malgrat que ègora | OLÍMPICS
pugui variar les condicions, activitats, horaris o serveis oferts.
El Reglament, amb el seu règim sancionador i la de normativa d’ús d’ ègora | OLÍMPICS està a
disposició de tots els usuaris del complex esportiu i és de compliment obligat.
ègora | OLÍMPICS es reserva el dret de variar, afegir o cancel·lar qualsevol servei o activitat
prestat dins del Club.
Cal conèixer el quadre d’activitats i serveis que estan inclosos en cadascuna de les modalitats de quota diferents. Hi ha activitats o serveis complementaris que no estan inclosos al pagament de la quota i, per tant, es tindrà accés per mitjà d’un pagament addicional.

Els horaris en què es podrà fer ús de les instal·lacions i serveis de ègora | OLÍMPICS estan a disposició dels ABONATS. Aquests horaris de funcionament es podran modificar a criteri o necessitat del complex esportiu, amb avís previ o sense a l’usuari. Això no obstant, això, la Direcció d’ègora | OLÍMPICS es compromet a informar degudament sobre els possibles canvis que s’hi aniran introduint.
Per a més informació, consulteu la normativa del centre que trobareu en aquesta web.

Login Account

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.